ул. Илија Николовски – Луј 13/2
7000 Битола
Северна Македонија
+389 47 609 405

DKV картички
+389 75 356 258

Поврат на данок
+389 75 280 040